Kunnan päätöksistä voi valittaa

Omaishoidon tuesta tai
omaishoitoa tukevista palveluista
päättää oma kotikuntasi.
Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin,
voit tehdä niistä valituksen.
Apua valituksen tekoon saat esimerkiksi
sosiaaliasiamieheltä, järjestöiltä ja
yksityisiltä lakimiehiltä.

 

Voit hakea omaishoidon tukea ja
omaishoitoa tukevia palveluita kotikunnastasi.
Voit saada tukea ja palveluita monen lain perusteella.
Tärkeimpiä lakeja ovat:
omaishoitolaki
sosiaalihuoltolaki
vanhuspalvelulaki
vammaispalvelulaki.
                          
Kunnan täytyy aina antaa hakemuksestasi päätös.
Jos saat kielteisen päätöksen
eli palvelua ei myönnetä,
voit olla vihainen tai kiukkuinen.
Voit ehkä tuntea pelkoa siitä,
että jos valitat, leimaudut hankalaksi.
Pelko on turhaa.
Jokaisella on oikeus hakea
muutosta päätökseen eli valittaa,
eikä siitä pidä tuntea syyllisyyttä.
Viranomainen ei saa toimia epäasiallisesti
sellaista henkilöä kohtaan, joka käyttää
oikeuttaan muutoksenhakuun.

Lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta

Julkinen valta jakautuu lainsäädäntövaltaan,
toimeenpanovaltaan ja tuomiovaltaan.
Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta,
se säätää lait.
Kun laki on säädetty,
päätöksistä vastaa toimeenpanovalta.
Omaishoitolain osalta toimeenpanovaltaa
käyttää kunta, joka tekee päätökset.

Kunta ei saa toimia ja tehdä päätöksiä
omaishoitolain vastaisesti.
Tosin valitettavan usein tapahtuu,
että kunnassa keksitään omia sääntöjä
omaishoitolain soveltamisessa.

Kun kunta on tehnyt päätöksen
ja olet siitä eri mieltä,
voit hakea apua tuomiovallalta.
Tuomiovaltaa käyttävät
hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus.
Niissä päätetään, kuka on oikeassa,
sinä valittajana vai kunta.

Päätökset pitää antaa kirjallisina

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan
kunnan täytyy selvittää omaishoitajalle
hänen oikeutensa ja velvollisuutensa.
Kysy siis rohkeasti kunnan viranhaltijoilta,
mitä palveluja voit saada ja millä ehdoilla.
Kunnan pitää antaa selvitykset ja päätökset
sinulle kirjallisina.

Palvelusuunnitelmat on pidettävä ajan tasalla

Kunnan pitää laatia omaishoidon tuesta
hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä
hoidettavan ja omaishoitajan kanssa.
Hoito- ja palvelusuunnitelmat
tulee pitää ajan tasalla.
Niihin pitää kirjata kaikki oleellinen,
kuten palveluiden sisältö ja määrä,
palveluiden järjestämistapa sekä se,
käykö palvelujen saaja esimerkiksi töissä
vai onko hän opiskelija.

Palvelusuunnitelma ei ole
viranomaisen hallintopäätös.
Se ei myöskään ole oikeudellisesti sitova.
Sinulla ei ole palvelusuunnitelman
perusteella oikeutta vaatia siihen
kirjattuja palveluja ja tukitoimia.
Kunnan tulee kuitenkin myöntää
suunnitelmaan kirjatut palvelut ja tukitoimet,
ellei ole perusteltua syytä menetellä toisin.

Palvelusuunnitelma on kunnan ja asiakkaan
yhteinen näkemys asiakkaan toimintakyvystä
ja hänen tarvitsemista palveluista.
Jos kunta ja asiakas eivät pääse
yhteisymmärrykseen, kirjataan
sekä asiakkaan että työntekijän näkemykset.
Voit pyytää, että oma kirjallinen selvityksesi
liitetään palvelusuunnitelmaan.
Hallinto-oikeus katsoo ensimmäisenä
palvelusuunnitelmaa, jos valitus päätyy sinne.

Jos viranhaltija ei kirjaa näkemystäsi
palvelusuunnitelmaan, voit tehdä
viranhaltijan esimiehelle muistutuksen.
Esimiehen tulee käsitellä asia kohtuullisessa ajassa.
Muistutuksen takia päätös ei
välttämättä muutu, mutta sillä voi olla
vaikutusta viranhaltijan toimintaan.

Kielteinen päätös on perusteltava

Kun olet hakenut omaishoidon tukea
tai omaishoitoa tukevia palveluita,
kunnan viranhaltijan pitää tehdä
hakemukseen päätös ilman aiheetonta viivytystä.
Päätöksen pitää pääsääntöisesti olla
toistaiseksi voimassaoleva, ei määräaikainen.

Jos päätös on kielteinen tai osittain kielteinen,
viranhaltijalla on velvollisuus perustella se.
Kielteisestä päätöksestä huolimatta
viranhaltijan pitää laatia asiakkaan kanssa
hoito- ja palvelusuunnitelma,
jos asiakkaalla on tuen tai palveluiden tarve.
Jos esimerkiksi omaishoitaja ei saa
omaishoidon tukea, mutta tarvitsee apua,
kunnan täytyy tarjota jotain muuta tukea.

Uusi hakemus tai oikaisuvaatimus

Jos kunnan päätös ei tyydytä sinua,
voit edetä kahdella tavalla.

Usein nopein ja tehokkain tapa
on tehdä uusi hakemus.
Siinä voit kertoa, mistä asioista olet eri mieltä
kuin päätöksen tehnyt viranhaltija.
Voit liittää mukaan esimerkiksi uuden
lääkärin- tai muun asiantuntijan lausunnon,
jossa palveluntarve perustellaan selvemmin
kuin aiemmassa hakemuksessa.
Uuden hakemuksen voi tehdä heti
kielteisen päätöksen jälkeen.

Toinen vaihtoehto on muutoksenhaku
päätökseen eli oikaisuvaatimus.
Se käsitellään kunnan
sosiaaliasioiden lautakunnassa.
Oikaisuvaatimuksessa kerrot vapaamuotoisesti,
mihin haet muutosta ja millä perusteella.
Kirjoita oikaisuvaatimukseen hyvin selkeästi,
miksi haettua palvelua tarvitaan.

Jos lautakunnankaan päätös ei tyydytä sinua,
voit valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Omaishoidon tukiasioissa valitustie päättyy
useimmiten hallinto-oikeuteen.

Valitus on tehtävä 30 päivässä

Valitukset lautakuntaan ja hallinto-oikeuteen
pitää tehdä 30 päivän kuluessa.
Valitusaika lasketaan siitä,
kun olet saanut tiedon päätöksestä,
ei siitä milloin päätös on tehty.
Voit varmistaa valitusajan asiantuntijalta,
esimerkiksi järjestöiltä, oikeusaputoimistosta
tai tuomioistuimelta.
Myöhässä tulleita valituksia ei käsitellä.

Käsittelyajat kestävät kuukaudesta yli vuoteen

Valitusten käsittelyajat vaihtelevat.
Oikaisuvaatimuksen käsittely lautakunnassa
kestää noin 1–3 kuukautta.
Hallinto-oikeuksissa käsittely kestää
puolesta vuodesta vuoteen.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
valitus viipyy yli vuoden.

Päätös voidaan muuttaa, palauttaa tai hylätä

Tuomioistuin voi muuttaa päätöksen,
josta on tehty valitus.
Tuomioistuin voi esimerkiksi todeta,
että hakijalla on oikeus omaishoidon tukeen.
Sen jälkeen kunnan on pakko tehdä päätös,
jossa omaishoidon tuki myönnetään.

Tuomioistuin voi myös kumota kunnan päätöksen
ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.
Tällöin kunta hankkii lisäselvityksiä.
Niiden jälkeen kunta tekee uuden päätöksen.
Jos päätös on edelleen kielteinen,
sinulla on uusi mahdollisuus hakea
päätökseen muutosta.

Tuomioistuin voi myös hylätä valituksen,
jolloin kunnan päätös jää pysyväksi.
Tällöin keinoksi jää hakea palvelua uudelleen.

Kun haet muutosta oikeudessa
johonkin sosiaaliasiaa koskevaan päätökseen,
sinulta ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
Et myöskään joudu yleensä maksamaan
vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Muistutus ja kantelu nostavat esiin epäkohtia

Varsinaisten valitusten ohella
voit tehdä muistutuksia ja kanteluita
viranhaltijan toiminnasta.
Muistutuksen voit tehdä sosiaalitoimesta
vastaavalle viranhaltijalle.
Hänen pitää vastata muistutukseen
kohtuullisessa ajassa eli noin kuukauden kuluessa.

Kantelun voit tehdä joko aluehallintovirastoon,
eduskunnan oikeusasiamiehelle
tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.
Muistutuksen tai kantelun takia päätös ei muutu,
mutta ne ovat usein hyviä tapoja tuoda
asioita keskusteluun.

Keneltä saat apua?

Saat apua valituksen tekemiseen
kunnan sosiaaliasiamieheltä sekä
omaishoito- ja vammaisjärjestöistä.
Monilla järjestöillä on lakimies,
jolta voit kysyä neuvoa.
Voit hakea apua myös yksityisiltä lakimiehiltä
omalla kustannuksellasi.

Jos olet vähävarainen, voit turvautua
maksuttomaan oikeusapuun.
Sitä antavat julkiset oikeusaputoimistot.
Lisätietoja saat verkkosivulta
www.oikeus.fi/oikeusapu/fi.

Kun asiasi etenee tuomioistuimeen,
voit saada maksutonta oikeusapua
myös yksityiseltä luvan saaneelta
oikeudenkäyntiavustajalta.
Lisätietoja saat verkkosivulta
https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/
oikeudenkayntiavustajaluettelo
.

Epäkohdista kannattaa aina kertoa
omaishoito- ja vammaisjärjestöille,
jotta ne voivat ryhtyä toimeen
asioiden parantamiseksi.

Jos mikään ei auta

Joskus et saa hakemaasi palvelua
hakemuksista ja valituksista huolimatta.
Tällöin voit hankkia uudet selvitykset
palveluntarpeesta, esimerkiksi
uuden lääkärinlausunnon.
Voit ottaa myös yhteyttä kunnan viranhaltijaan,
kertoa tarkan selostuksen tilanteestasi
ja hakea palvelua uudestaan.

Sanastoa:
Oikaisuvaatimus tarkoittaa, että päätökseen
haetaan muutosta lautakunnalta.
Kantelu tarkoittaa, että asia saatetaan
arvioitavaksi laillisuusvalvojalle,
esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Tällöin arvioidaan, onko viranomainen toiminut laillisesti.
Muistutus tarkoittaa, että viranhaltijan menettely
saatetaan ylemmän viranhaltijan arvioitavaksi.

Teksti: Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Mukautus selkokielelle: Pertti Rajala

Lue Lähellä-lehdestä omaishoitajille ja läheisille tärkeistä asioista
http://www.omaishoitajat.fi/lähellä-lehdet

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä. Omaishoitajat ja läheiset -liitto on Suomen omaishoidon verkoston jäsen.

Suomen omaishoidon verkosto kokoaa yhteen järjestöjä ja muita tahoja, jotka ajavat omaishoitajien asiaa. Tässä juttusarjassa verkoston jäsenjärjestöt avaavat näkökulmiaan omaishoitoon.
www.omaishoidonverkosto.fi

Jaa artikkeli