Muutoksia Kelan korvauksiin v. 2016

Lääkekorvauksiin 50 euron alkuomavastuu

Hallitus esittää, että Kelan korvaamista lääkkeistä saisi sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen tammikuun alusta kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät 50 euron alkuomavastuun. Muutos ei koske alle 18-vuotiaita. Alkuomavastuu kerryttäisi kuitenkin lääkkeiden vuosiomavastuuta eli ns. lääkekattoa. Se on ensi vuonna 610,37 euroa.

Lääkkeiden peruskorvaus nousee nykyisestä 35:stä 40 %:iin. Alempi (65 %) ja ylempi (100 %) erityiskorvaus säilyvät ennallaan. Asiakas maksaa jokaisella asiointikerralla ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvasta lääkkeestä omavastuuna ensi vuonna nykyisen 3,00 euron sijasta 4,5 euroa. Vuosiomavastuun (ns. lääkekaton) ylityksen jälkeinen omavastuu on nykyisen 1,50 euron sijasta 2,5 euroa.

Vaikeavammaisten kuntoutus uudistuu

Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea.

Kuntoutuksen sisällössä korostetaan kuntoutujan omaa aktiivisuutta, ja sen tavoitteena on tukea kuntoutujan osallistumista ja arjesta selviämistä. Kuntoutus voi toteutua yksilöterapioina- ja ryhmäterapioina sekä moniammatillisina kuntoutuspalveluina kuntoutuslaitoksissa. Terapiat voidaan toteuttaa kuntoutujan arkiympäristössä tai terapeutin tiloissa.

Vaativan kuntoutuksen yläikäraja on 65 vuotta. Kela ei järjestä kuntoutusta niille, jotka ovat julkisessa laitoshoidossa tai joiden kuntoutus liittyy välittömään sairaanhoitoon. Kela ei myöskään järjestä kuntoutuksena toimintaa, jonka tavoitteet ovat ainoastaan hoidollisia.

Muutos ei vaikuta kunnan vastuuseen järjestää sairaanhoitoon liittyvää lääkinnällistä kuntoutusta.  Jos henkilön kuntoutus ei kuulu Kelan järjestämisvastuulle, vastuu siitä on henkilön kotikunnalla.

Kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nousee

Aikuisten mahdollisuudet hakeutua kuntoutuspsykoterapiaan paranevat, sillä yli 26-vuotiaiden terapiakäynneistään maksama omavastuuosuus pienenee.

Ensi vuoden alusta kuntoutuspsykoterapiakorvauksen määrä on sama sekä nuorille että aikuisille. Lisäksi korvaustasoja on vain yksi eikä terapeutin koulutustaso vaikuta maksettavan korvauksen määrään. Ensi vuonna Kela maksaa yksilöterapiakäynnistä  korvausta 57,60 euroa.

Yksityisen sairaanhoidon korvaukset pienenevät

Yksityisen sairaanhoidon korvausten säästöt esitetään toteutettaviksi leikkaamalla lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin toimenpidekohtaisia korvaustaksoja sekä lääkärin ja hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon korvaustaksoja. Hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen korvaus sekä rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa jätetään vuoden 2015 tasolle. Uudet korvaustaksat ovat nähtävissä verkossa www.kela.fi/taksat 1.1.2016 alkaen.

Sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan pieniä muutoksia

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät pienenevät 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden. Vuonna 2016 alkavien, työtuloihin perustuvien sairaus- ja osasairauspäivärahojen sekä kuntoutusrahan tulorajat tarkistetaan palkkakertoimella, joka nousee 0,7 %.

Matkakorvausten omavastuu nousee

Kelan korvaamien matkojen omavastuuta esitetään korotettavaksi nykyisestä 16 eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Matkakorvausten vuotuinen omavastuu (ns. matkakatto) nousisi 272 eurosta 300 euroon.

Kela korvaa taksilla tehtyjä matkoja, jos asiakas ei voi käyttää muuta kulkuneuvoa terveydentilansa tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Kelan korvaama taksimatka tilataan alueellisesti keskitetyistä tilausnumeroista. Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatun taksimatkan omavastuu nousisi 32 eurosta 50 euroon.

Kela voi myöntää asiakkaalle hänen terveydentilansa tai avun tarpeen perusteella oikeuden ns. vakiotaksin käyttöön. 1.1.2016 alkaen myös vakiotaksiasiakkaiden matkoja voidaan yhdistellään muiden asiakkaiden matkoihin.  Matkoja ei yhdistellä silloin, kun terveydenhuolto on antanut vakiotaksiasiakkaalle oikeuden matkustaa yksin lomakkeella SV 67 Todistus matkakorvausta varten.

Vammaistuet pienenevät hieman

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki pienenevät vuodenvaihteessa 0,4 %.

Vammaistuen uudet määrät ovat seuraavat: perusvammaistuki 92,94 e/kk, korotettu vammaistuki 216,87 e/kk ja ylin vammaistuki 420,51 e/kk.

Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat seuraavat: perushoitotuki 62,25 e/kk, korotettu hoitotuki 154,96 e/kk ja ylin hoitotuki 327,67 e/kk.  Veteraanilisä on 105,13 e/kk.

Kaikkia lakeja ei ole vielä vahvistettu. Lopulliset tiedot muutoksista päivitetään Kelan verkkosivuille.

www.kela.fi/ajankohtaista.../muutoksia-kelan-etuuksiin-vuonna-2016

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli