Vertaisuus perustuu yhteiseen kokemukseen, sairauteen tai vammaan – osapuolet saavat toisiltaan sen tyyppistä tukea, jota muut auttamistahot eivät pysty antamaan. Yhteinen tekijä luo sillan ja ymmärryksen näiden ihmisten väliin, jotka välttämättä eivät muuten olisi tekemisissä toistensa kanssa. Vertaistukea annetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Vertaistuki ja ammattiapu ovat eri asioita. Ne voivat kuitenkin toimia rinnakkain ja tukea toinen toistensa vaikutuksia. Vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat yleensä sekä tukijoina että tuettavina. Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpieläneiden ihmisten keskinäiseen tasa-arvoisuuteen, keskinäiseen solidaarisuuteen, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen sekä kohtaamiseen ja keskinäiseen tukeen.

Vertaistuella voi olla terapeuttinen vaikutus osallistujiin. Vertaistuki määritellään siten, että se on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten vaihtoa sekä tukemista samassa elämäntilanteessa tai samojen ongelmien kanssa painiskelevien kesken. Vertaistoiminta puolestaan on vapaaehtoistoimintaa, joka perustuu omaan elämänkokemukseen, elämäntaitoihin ja persoonallisuuteen.

Parkinsonliiton jäsenyhdistyksissä toimii suuri määrä vapaaehtoisia, jotka kaikki omalla tavallaan tukevat ja auttavat, ymmärtävät vertaisiaan.

Teille kaikille suuri kiitos!

Jaa artikkeli