Huntingtonin tauti on etenevä perinnöllinen keskushermoston sairaus. Tauti aiheuttaa häiriöitä liikkeiden hallinnassa, muisti-, päättely- ja havaintotoiminnoissa. Muutoksia ilmenee myös tunne-elämässä ja persoonallisuudessa. Tehokasta ja parantavaa hoitoa sairauteen ei ole. Maassamme arvioidaan olevan ainakin 70–100 Huntington-sukua ja sairastavia vähintään 200. Sairastavien ja heidän läheistensä elämänlaatua voidaan parantaa tietoa ja tukea antamalla.

Päivitetty: Kirsti Martikainen, neurologian erikoislääkäri, vuonna 2015

ICD-10 luokitus: G10 Morbus Huntington

OMIM 143100

Muut sairaudesta käytetyt nimitykset ja lyhenteet: Huntingtonin korea, Tanssitauti, HD
 

Sairauden piirteet

Huntingtonin tauti on perinnöllinen, vakava keskushermoston rappeumasairaus.

Huntingtonin tauti puhkeaa yleensä keski-iässä, oireet ilmaantuvat tavallisimmin 30 - 50 ikävuoden välillä. Se voi ilmetä vasta yli 60-vuotiaana, jolloin oireet tulkitaan usein jostain muusta sairaudesta johtuviksi. Alle 20-vuotiaana alkavaa nuoruusmuotoa sairastaa noin 5 - 10 % kaikista sairastuneista.

Huntingtonin tauti aiheuttaa häiriöitä liikkeiden hallinnassa, muisti-, päättely- ja havaintotoiminnoissa, tunne-elämässä ja persoonallisuudessa. Oireissa on kuitenkin yksilöllistä vaihtelua, eikä jokaiselle kehity kaikkia oireita.

Aikuisiällä alkavan taudin varhaisvaiheessa ainoina fyysisinä oireina voivat olla esim. rauhattomuus, hypistely ja raajojen lievä nykiminen. Myöhemmin kehittyy yhä selvemmin havaittavia tahattomia nykimisiä ja liikkeitä, joita kutsutaan koreaksi. Tasapaino ja liikkeiden hienosäätö heikkenevät, kävely muuttuu vaappuvaksi, liikkeiden aloittaminen vaikeutuu, jäykkyys lisääntyy ja puhe ja nieleminen vaikeutuvat.

Luonteen ja käyttäytymisen muutokset voivat näkyä aloitekyvyttömyytenä, itsekritiikin ja yleisen arviointikyvyn puutteena ja herkkänä ärtymisenä aina raivokohtauksiin saakka. Ennen vilkkaasta ihmisestä voi tulla alakuloinen ja passiivinen. Samoin ennen tyyni ja tasapainoinen saattaa muuttua äkkipikaiseksi ja aggressiiviseksi. Lisäksi oireisiin saattaa kuulua ajan ja paikan tajun hämärtyminen sekä harhailu.

Luonteen ja käyttäytymisen muutokset tulevat esiin vähitellen ja lähes huomaamatta. Ahdistuneisuus ja masennus ovat tavallisia. Sairauteen liittyy joskus myös psykoositaipumusta.

Muistin heikentyminen näkyy alkuun unohduksina, keskittymisvaikeuksina ja vaikeutena hallita monimutkaisia kokonaisuuksia. Oppiminen ja ongelmanratkaisukyky heikkenevät. Joustava asiasta toiseen siirtyminen ja päätöksenteko vaikeutuvat. Taudin edetessä suoritukset hidastuvat ja avuntarve päivittäisessä suoriutumisessa lisääntyy.

Nuoruusiällä alkava tauti etenee nopeammin ja sen tyypillisiä oireita ovat liikkeiden hitaus, yleinen jäykkyys ja vaikea dementoituminen. Noin kolmanneksella on epilepsiaa.

Perinnöllisyys

Huntingtonin taudin aiheuttaa huntingtiini-nimistä valkuaista ohjelmoivan geenin virheellinen CAG-emästoistojakson pidentymä, joka siirtyy vanhemmalta lapselle. Vain ne lapset voivat sairastua, joiden vanhemmista jompikumpi kantaa sairautta aiheuttavaa virheellistä geeniä. Mekanismia, jolla geenivirhe johtaa Huntingtonin tautiin, ei vielä tunneta. Sairastuneen lapsilla on 50 %:n sairastumisriski. Huntingtonin tauti ei hyppää sukupolven yli. Siksi Huntingtonin tauti ei siirry isovanhemmalta lapsenlapselle, ellei geeni ole ensin siirtynyt lapsen vanhemmalle. Kaikki ne, joiden perimässä on virheellinen geeni sairastuvat, jos elävät riittävän pitkään. Uusia geenivirheitäkin voi syntyä, joten tautia voi ilmetä myös suvussa, jossa ei aiemmin ole ollut tätä sairautta.

Yleisyys

Taudin esiintyvyys oli Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan 2010 vuoden lopussa 2,2 / 100 000 eli jonkin verran alhaisempi kuin muualla Euroopassa.

Diagnostiikka

Diagnoosi varmistetaan verinäytteestä määritettävällä geenitutkimuksella. Alkuvaiheessa aivojen magneettikuvauslöydös voi olla täysin normaali, mutta myöhemmin todetaan tyvitumakkeiden, erityisesti kaudatustumakkeiden, ja aivokuoren kudoskatoa.

Hoito

Huntingtonin tautiin ei ole parantavaa hoitoa. Pakkoliikkeitten rajuutta, masennusta, ärtyneisyyttä ja mahdollisia psykoottisia oireita voidaan lievittää lääkityksellä. On kuitenkin lähes väistämätöntä, että jokainen tarvitsee sairautensa loppuvaiheessa ympärivuorokautista laitoshoitoa.

Sairauden kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat perinnöllisyysneuvonta, sairastuneelle ja tämän läheisille tarjottu sopeutumisvalmennus ja muu psyykkinen tuki, avo- ja laitosmuotoinen kuntoutus, apuvälineet, asunnon muutostyöt sekä muut yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja tukitoimet.

Ennuste

Sairauden harvinaisessa, nuoruusiällä puhkeavassa muodossa oireet alkavat ennen 20 ikävuotta ja etenevät nopeasti. Tämä sairauden muoto periytyy poikkeuksetta isän kautta.

Vanhemmalla iällä alkanut tauti aiheuttaa myös lopulta dementian ja liikuntakyvyn menetyksen ja johtaa kuolemaan yleensä 10 - 25 vuoden kuluttua oireiden alkamisesta.

Suomessa

Suomessa Huntingtonin tauti on diagnosoitu yli 50 suvussa. Koko Suomessa näitä sukuja arvioidaan olevan ainakin 70 - 100 ja tautia sairastavia vähintään 200.

Parkinsonliitto järjestää vuosittain Huntingtonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen tarkoitetun sopeutumisvalmennuskurssin sekä yhteistyössä Suomen Huntington-yhdistyksen kanssa Huntington Café nimellä kulkevia vapaamuotoisia vertaistapaamisia eri puolilla Suomea. Huntington-perheillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä myös Parkinsonliiton hoitajan neuvontapuhelimeen.

Yliopistosairaaloiden perinnöllisyysklinikat tarjoavat perinnöllisyysneuvontaa Huntington-perheiden  oireettomille henkilöille, jotka ovat saaneet tiedon suvussa esiintyvästä sairaudesta. Huntingtonpotilaiden diagnostiikka tapahtuu neurologian yksiköissä, myös jatkoseuranta mahdollisuuksien mukaan.

Parkinsonliitto on mukana Euroopan Huntington-verkostossa, joka on tuottanut 2009 suomenkielisen sähköisessä muodossa saatavan tietolehtisen ”Usein esitetyt kysymykset Huntingtonin taudista”, joka on saatavissa Euro-HD:n internet sivuilta: https://www.euro.hd.net/html/disease

 

Kirjallisuutta ja linkkejä

Parkinson’s Disease and Movement Disorders. Toim. J. Jankovic, E.Tolosa, 2002.

Movement Disorders. Toim.S.Fahn, J. Jankovic, 2007.

Sipilä J, Hietala M, Siitonen A, Päivärinta M, Majamaa K. Epidemiology of Huntington’s disease in Finland. Parkinsonism Relat Dis 2015;21:46-9.

Opas: Huntingtonin tauti: Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle

Opinäytteitä: Antti-Jussi Matero, Otto Puttonen: Huntingtonin tautia sairastavien omaisten tuen tarpeet  posteri

Linkkejä:

www.euro-hd.net

www.enroll-hd.org

Kansainvälinen Huntington-nuorille suunnattu järjestö HDYO: https://fi.hdyo.org/

Suomen Huntington-yhdistys ry

 

Erika Yli-halla, puheenjohtaja 
info@huntington.fi
Kotisivut: www.huntington.fi

Jaa artikkeli