Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Tietosuojaselosteet

Näiltä sivulta löytyvät tietosuojaselosteet Parkinsonliiton hallinnoimistaan henkilörekistereistä. Tietosuojaselosteen sisällön lisäksi selosteessa informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Verkkoviestinnän tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Laatimispäivä 1.4.2018

1. Rekisterinpitäjä
Parkinsonliitto ry
Käsityöläiskatu 4 A, 20100 TURKU
p. 02 274 0400
parkinsonliitto@parkinson.fi
Y-tunnus 0767468–1

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt
Päivi Niemi
p. 040 534 2942
paivi.niemi@parkinson.fi

3. Rekisterin nimi
Verkkoviestintä

4. Tietosuojavastaava
Päivi Niemi
p. 040 534 2942
paivi.niemi@parkinson.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi, tutkimuksiin, asiakkaan tilaamiin palveluihin

Henkilötietoja käsitellään

1. Verkkosivut: Evästeiden käyttö: Parkinsonliiton www parkinson.fi -sivut hyödyntävät evästeitä verkkosivujen kehittämiseen sekä kävijämäärien tilastointiin. Tässä käytämme Google Analytics palvelua, joka käsittelee tietoja myös Yhdysvalloissa.

Chat-ikkunamme tunnistaa kävijät evästeillä. Käytämme palvelun toteuttamiseen Zendesk Chat-ohjelmaa, joka käsittelee tietoja myös Yhdysvalloissa.

2. Verkkokauppa: Parkinsonliiton tuotemyynti. Parkinsonliiton verkkokauppaa käyttäessäsi käytämme henkilötietoja sopimuksen täyttämiseen.

3. Uutiskirje Parkinsonliiton toimittaman uutikirjeen tilaus ja toimitus. Uutiskirjeen lähetykseen käytämme MailChimp-palvelua. Tilatessamme uutiskirjeemme syntyy sopimus palvelusta. Voit irtisanoa palvelun milloin tahansa. Sähköpostiosoitteesi säilytetään Mailchimp-palvelussa, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. Kun peruutat uutiskirjeen, myös sähköpostiosoitteesi poistuu rekisteristä.

4. Kyselyt, tutkimuskyselyt: Parkinsonliitto käyttää erilaisia kyselyitä oman toiminnan kehittämiseen ja sairausryhmiensä edunvalvontaan. Kyselyissä käytetään Webropol-ohjelmaa. Käsittelemme tietoja anonyymisti, tai jos mikäli tunnistetietojen käyttö on tarpeen, aineisto pseudonymisoidaan mahdollisimman pian.

5. Parkinsonliiton tapahtumat ja koulutukset: ilmoittautumiset ja tapahtumien ja koulutusten markkinointi. Tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumisissa käytetään Webropol-ohjelmaa.Ilmoittautumisissa käsiteltyjä henkilötietoja käsitellään palvelun toteuttamiseksi ja ne poistetaan viimeistään puolen vuoden kuluessa tapahtuman päättymisen jälkeen.

6. Verkkosivujen palautelomake, Parkinsonliiton toimintaan liittyvän palautteen antamiseen. Palautetta antaessa henkilötietojasi voidaan käyttää palautteeseen vastaamiseen.

7. Chat-palvelu on keskustelukanava, jossa Parkinsonliiton työntekijät vastaavat asiakkaiden kysymyksiin. Chat-palvelun ollessa suljettu asiakas voi halutessaan jättää viestin ja yhteystietonsa, johon liiton työntekijä ottaa yhteyttä. Chat-palvelussa käytetään Zendesk Chat -ohjelmaa.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on

  • Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
  • Rekisteröidyn nimenomainen suostumus
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
nimi, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään tarvittavan ajan tai tilattujen palveluiden päättymiseen asti.

Evästekäytännöt

Sivustolla kerätään verkkopalvelun käytöstä tilastotietoja Google Analyticsillä sivuston kehittämisen tueksi, ja sen takaamiseksi, että palvelumme on tehokas ja käyttäjäystävällinen. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

Palvelun käytöstä kerätään esimerkiksi seuraavia tilastollisia tietoja
kokonaiskävijämäärät
onko kävijä uusi vai tuleeko sivuille ensimmäistä kertaa
käytetyimmät hakusanat
suosituimmat sivut
käytetyimmät selainversiot
sukupuoli
ikä
Parkinsonliitto kerää ja käsittelee rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten kannalta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. ilmoittautumisista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle eikä suoramarkkinointiin.

Tietojen suojaus ja säilytysajat

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Rekisterin sähköiset tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset, salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön.
Henkilötiedot tapahtumiin ja yhteydenottoihin säilytetään tarvittavan ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista ilman aiheetonta viivytystä, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröity voi muuttaa tai perua aiemmin antamaansa suostumusta henkilötietojensa käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 2-kohdassa nimetyille yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyyntöön vastaamista. Pyyntöön vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.3.2021