Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Kurssirekisterin tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä 16.9.2011

1. Rekisterinpitäjä
Parkinsonliitto ry
PL 905, 20101 TURKU
p. 02 274 0400
parkinsonliitto@parkinson.fi
Y-tunnus 0767468–1

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Miia Kivipuro
p. 02 274 0418
miia.kivipuro@parkinson.fi

3. Rekisterin nimi
Kuntoutuksen asiakasrekisteri

4. Tietosuojavastaava
Päivi Niemi
p. 040 534 2942
paivi.niemi@parkinson.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään
 • Kurssien toteuttamista, suunnittelua ja seurantaa varten
 • Turvallisuuden varmistamiseksi
 • Tilastointia varten

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on

 • Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
 • Rekisteröidyn nimenomainen suostumus
 • Terveydenhuoltoon liittyvä käsittely
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Parkinsonliitto pyytää rekisteröidyltä suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Parkinsonliitto kerää ja käsittelee rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten kannalta.

 • Yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Lähipiirin yhteystiedot (esim. omaiset/läheinen)
 • Terveyden tilaan liittyvät tiedot
 • Tiedot käydyistä ja/tai haetuista kursseista ja niihin liittyvät kirjaukset

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja hänen luvallaan kolmansien osapuolien laatimista kuntoutussuunnitelmista ja muista asiakas/potilasasiakirjoista. Henkilötietoja voidaan vastaanottaa rekisteröidyn lailliselta edustajalta, läheiseltä tai kuntoutuspalveluyksikön henkilöstöltä.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja luovutetaan vain lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisten tai sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi esimerkiksi viranomaisille.
Kurssien tuottamisessa voimme käyttää myös alihankkijoita, ja rekisteröityjen henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan asianmukaisten palvelujen varmistamiseksi. Parkinsonliitto varmistaa alihankkijoiden kanssa henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn.

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle eikä suoramarkkinointiin.

9. Tietojen suojaus ja henkilötietojen säilytysajat

Parkinsonliitto käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla kaikissa tilanteissa pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja.
Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin, joilla hän pääsee toimensa tai tehtävänsä hoitamiseksi tarpeellisiin tietoihin sähköisissä rekistereissä. Rekisterien sisältämät tiedot ovat Parkinsonliiton pilvipalvelimella.
Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsyoikeus ja joihin kulkua valvotaan. Tilapäinen manuaalinen ja sähköinen aineisto säilytetään ainoastaan toiminnan edellyttämän ajan, minkä jälkeen se tuhotaan välittömästi.
Parkinsonliiton kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain ja nimenomaisten salassapitositoumusten mukainen vaitiolovelvollisuus tietosuojan piirissä olevista asioista.
Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Henkilötietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat sen mukaan, mikä on tietyn henkilötiedon käyttötarkoitus. STEAn avustuspäätöksen mukaan hakemuslomakkeiden säilytysaika on 10 vuotta. Avustuspäätös Ak4/ Avustuksen saajan velvollisuudet: Säilyttää asiakkaiden valintaa koskevat asiakirjat (valintakriteerit, hakemukset, päätökset, tilastot jne.) 10 vuotta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista ilman aiheetonta viivytystä, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröity voi muuttaa tai perua aiemmin antamaansa suostumusta henkilötietojensa käsittelyyn.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 2-kohdassa nimetyille yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyyntöön vastaamista. Pyyntöön vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.4.2021.