Suomen Parkinson-liiton strategia 2016-2020

Suomen Parkinson-liitto on valtakunnallinen 19 potilasyhdistyksen kattojärjestö, ja edustaa Suomessa liikehäiriösairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään.
Parkinson-liiton toiminnan tarkoitus on edistää liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Visio

Suomessa liikehäiriösairautta sairastavalla on edellytykset hyvään elämään. Liikehäiriösairauksien hoito ja kuntoutus tukevat täysipainoista osallistumista elämän eri aloille. Sairastuminen ei ole este itsensä toteuttamiselle. Liikehäiriösairaudet tunnetaan yhteiskunnassa hyvin. Parkinson-liitto tunnetaan luotettavana, asiantuntevana ja arvostettuna yhteistyökumppanina. Jäsenet kokevat Parkinson-liiton rohkeana puolestapuhujana sekä vapaaehtoistyön kehittäjänä ja tukijana. Liikehäiriösairauksia sairastavien järjestäytymisaste on korkea.

Arvot

Parkinson-liiton arvot ovat inhimillisyys, osallisuus, asiantuntemus, tasavertaisuus ja luotettavuus.

Inhimillisyys
Ihmisen elämä on ainutlaatuinen. Parkinson-liitto huomioi ihmisen ainutkertaisena yksilönä ominaisuuksineen ja tarpeineen. Parkinson-liitossa työskennellään liikehäiriösairauksia sairastavien hyvinvoinnin, toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuuden sekä itsensä toteuttamisen edistämiseksi.

Osallisuus
Yhdessä olemme enemmän! Parkinson-liiton työtä tehdään yhdessä jäsenkunnan kanssa. Sidosryhmiemme asiantuntemus ja osaaminen edistää yhteisiä päämääriämme.Tuemme ja kehitämme vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen muotoja sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Asiantuntemus
Parkinson-liitto tuntee suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä jäsenistönsä. Parkinson-liitto perustaa työnsä ja tiedonvälityksensä ajantasaiseen tutkimustietoon.

Tasavertaisuus
Parkinson-liitto edistää ihmisten tasavertaisuutta yhteiskunnassa luomalla liikehäiriösairaille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Kohtelemme ihmisiä samanarvoisina sairaudesta, vammasta, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, iästä, kielestä, kansallisuudesta, vakaumuksesta tai varallisuudesta riippumatta.

Luotettavuus
Parkinson-liiton toiminta on luotettavaa ja avointa. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta sekä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Pidämme kiinni lupauksistamme ja tavoitteistamme ja kunnioitamme jäseniämme sekä yhteistyökumppaneitamme.

Toimintaympäristö

Vuosina 2016–2020 suomalainen terveydenhuoltokentän muutos näkyy sekä julkisen palvelutuotannon rakenteessa että kaupallisten toimijoiden kasvuna. Teknologinen kehitys näkyy lisääntyvässä digitalisaatiossa ja terveydenhuollon innovaatioissa.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöihin vaikuttaa lisäksi Suomen rahapeli-monopolien yhdistäminen, jonka vaikutuksia rahoitukseen ei vielä tunneta.
Suomalainen yhteiskuntarakenne muuttuu väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä. Väestön ikääntyminen vaikuttaa myös liikehäiriösairauksien, erityisesti Parkinsonin tautia sairastavien määrän lisääntymiseen.
Vapaaehtoistoiminta yleisesti on muutoksessa ja ihmiset haluavat löytää uusien vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamuotoja.

Parkinson-liitto vastaa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin viidellä strategisella päälinjalla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikuttamistyöllä Parkinson-liitto tuo liikehäiriösairauksia sairastavien äänen kuuluviin valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus korostaa aluetyön merkitystä vaikuttamistyössä. Tavoitteina vaikuttamistyölle ovat hoidon ja kuntoutuksen tasa-arvoinen saatavuus, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laadukkaat ja katkeamattomat hoitopolut sekä kuntatason sosiaalityön tuntemuksen lisääminen.

Parkinson-liitto lisää tiedotuksellaan yleistä tietoisuutta liikehäiriösairauksista. Parkinson-liitto välittää jäsenistölle tietoa eri sektoreiden palveluista ja ajantasaisesta lääketieteellisestä tutkimuksesta. Parkinson-liitto antaa asiantuntevaa ohjaus- ja neuvontapalvelua jäsenryhmilleen.
Parkinson-liitto mahdollistaa ja kehittää jäsenyhdistystensä kanssa monimuotoiseen vapaaehtoistoimintaan osallistumista ja vertaistukea. Liitto ja yhdistykset tarjoavat vertaistukea myös sairastavien läheisille. Uudet yhteisöllisyyden tavat huomioidaan ja jäsenille suunnataan myös sähköisiä yhteisöpalveluja.

Parkinson-liitto tunnistaa strategiset kumppanuudet ja kehittää jäsentensä etua palvelevia yhteistyömuotoja. Terveydenhuollon ammattilaiset, muut järjestöt sekä mahdolliset kaupalliset toimijat muodostavat avainsidosryhmät. Yhteistyöllä turvataan Parkinson-liiton ammattitaitoa, toimintaedellytyksiä sekä jäsenpalveluja.

Sairastuneiden ja läheisten kuntoutuspalveluiden varmistaminen on Parkinson-liiton keskeinen tehtävä. Teemme toimivaa yhteistyötä julkisia kuntoutuspalveluita tuottavien tahojen kanssa. Liitto järjestää ja kehittää kuntoutuspalveluita Erityisosaamiskeskus Suvituulen lisäksi alueellisesti yhteistyössä muiden järjestöjen ja KELAn kanssa. Uudenlaisten kuntoutustapojen kehittäminen palvelee Parkinson-liiton jäsenryhmien hyvinvointia.
Strategia toimii toimintasuunnitelmien pohjana. Strategian toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa.

Teemat tuleville vuosille

2016          Oikeutena asiantunteva hoito
2017-2018 Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen  liiton edustamille sairausryhmille.
2019-2020 Vaikuttaminen. Liiton toiminnan vahvistaminen ja sen edustamien liikehäiriösairauksien näkyväksi tekeminen.

Jaa artikkeli