Parkinsonliiton strategia 2016-2020

Parkinsonliitto on valtakunnallinen 22 potilasyhdistyksen kattojärjestö, joka edustaa Suomessa liikehäiriösairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään.

Parkinsonliiton toiminnan tarkoitus on edistää liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Visio

Suomessa liikehäiriösairautta sairastavalla on edellytykset hyvään elämään. Liikehäiriösairauksien hoito ja kuntoutus tukevat täysipainoista osallistumista elämän eri aloille. Sairastuminen ei ole este itsensä toteuttamiselle. Liikehäiriösairaudet tunnetaan yhteiskunnassa hyvin. Parkinsonliitto tunnetaan luotettavana, asiantuntevana ja arvostettuna yhteistyökumppanina. Jäsenet kokevat Parkinsonliiton rohkeana puolestapuhujana sekä vapaaehtoistyön kehittäjänä ja tukijana. Liikehäiriösairauksia sairastavien järjestäytymisaste on korkea.

Arvot

Parkinsonliiton arvot ovat inhimillisyys, osallisuus, asiantuntemus, tasavertaisuus ja luotettavuus.

Inhimillisyys
Ihmisen elämä on ainutlaatuinen. Parkinsonliitto huomioi ihmisen ainutkertaisena yksilönä ominaisuuksineen ja tarpeineen. Parkinsonliitossa työskennellään liikehäiriösairauksia sairastavien hyvinvoinnin, toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuuden sekä itsensä toteuttamisen edistämiseksi.

Osallisuus
Yhdessä olemme enemmän! Parkinsonliiton työtä tehdään yhdessä jäsenkunnan kanssa. Sidosryhmiemme asiantuntemus ja osaaminen edistää yhteisiä päämääriämme.Tuemme ja kehitämme vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen muotoja sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Asiantuntemus
Parkinsonliitto tuntee suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä jäsenistönsä. Parkinsonliitto perustaa työnsä ja tiedonvälityksensä ajantasaiseen tutkimustietoon.

Tasavertaisuus
Parkinsonliitto edistää ihmisten tasavertaisuutta yhteiskunnassa luomalla liikehäiriösairaille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Kohtelemme ihmisiä samanarvoisina sairaudesta, vammasta, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, iästä, kielestä, kansallisuudesta, vakaumuksesta tai varallisuudesta riippumatta.

Luotettavuus
Parkinsonliiton toiminta on luotettavaa ja avointa. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta sekä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Pidämme kiinni lupauksistamme ja tavoitteistamme ja kunnioitamme jäseniämme sekä yhteistyökumppaneitamme.

Toimintaympäristö

Vuosina 2016–2020 suomalainen terveydenhuoltokentän muutos näkyy sekä julkisen palvelutuotannon rakenteessa että kaupallisten toimijoiden kasvuna. Teknologinen kehitys näkyy lisääntyvässä digitalisaatiossa ja terveydenhuollon innovaatioissa.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöihin vaikuttaa lisäksi Suomen rahapeli-monopolien yhdistäminen, jonka vaikutuksia rahoitukseen ei vielä tunneta.
Suomalainen yhteiskuntarakenne muuttuu väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä. Väestön ikääntyminen vaikuttaa myös liikehäiriösairauksien, erityisesti Parkinsonin tautia sairastavien määrän lisääntymiseen.
Vapaaehtoistoiminta yleisesti on muutoksessa ja ihmiset haluavat löytää uusien vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamuotoja.

Parkinsonliitto vastaa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin viidellä strategisella päälinjalla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikuttamistyöllä Parkinsonliitto tuo liikehäiriösairauksia sairastavien äänen kuuluviin valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus korostaa aluetyön merkitystä vaikuttamistyössä. Tavoitteina vaikuttamistyölle ovat hoidon ja kuntoutuksen tasa-arvoinen saatavuus, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laadukkaat ja katkeamattomat hoitopolut sekä kuntatason sosiaalityön tuntemuksen lisääminen.

Parkinsonliitto lisää tiedotuksellaan yleistä tietoisuutta liikehäiriösairauksista. Parkinsonliitto välittää jäsenistölle tietoa eri sektoreiden palveluista ja ajantasaisesta lääketieteellisestä tutkimuksesta. Parkinsonliitto antaa asiantuntevaa ohjaus- ja neuvontapalvelua jäsenryhmilleen.
Parkinsonliitto mahdollistaa ja kehittää jäsenyhdistystensä kanssa monimuotoiseen vapaaehtoistoimintaan osallistumista ja vertaistukea. Liitto ja yhdistykset tarjoavat vertaistukea myös sairastavien läheisille. Uudet yhteisöllisyyden tavat huomioidaan ja jäsenille suunnataan myös sähköisiä yhteisöpalveluja.

Parkinsonliitto tunnistaa strategiset kumppanuudet ja kehittää jäsentensä etua palvelevia yhteistyömuotoja. Terveydenhuollon ammattilaiset, muut järjestöt sekä mahdolliset kaupalliset toimijat muodostavat avainsidosryhmät. Yhteistyöllä turvataan Parkinsonliiton ammattitaitoa, toimintaedellytyksiä sekä jäsenpalveluja.

Sairastuneiden ja läheisten kuntoutuspalveluiden varmistaminen on Parkinsonliiton keskeinen tehtävä. Teemme toimivaa yhteistyötä julkisia kuntoutuspalveluita tuottavien tahojen kanssa. Liitto järjestää ja kehittää kuntoutuspalveluita Erityisosaamiskeskus Suvituulen lisäksi alueellisesti yhteistyössä muiden järjestöjen ja KELAn kanssa. Uudenlaisten kuntoutustapojen kehittäminen palvelee Parkinsonliiton jäsenryhmien hyvinvointia.
Strategia toimii toimintasuunnitelmien pohjana. Strategian toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa.

Teemat tuleville vuosille

2016          Oikeutena asiantunteva hoito
2017-2018 Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen  liiton edustamille sairausryhmille.
2019-2020 Vaikuttaminen. Liiton toiminnan vahvistaminen ja sen edustamien liikehäiriösairauksien näkyväksi tekeminen.

Jaa artikkeli